Medezeggenschapsraad

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur, school en regio. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school, regio en het bevoegd gezag, de bestuurscommissie openbaar onderwijs.

Onze MR bestaat uit 8 leden, waarvan er 4 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 4 uit de oudergeleding. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingsbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, begroting en eindafrekening, sollicitaties en benoemingen van directeur, verbouwingen, schooltijden, werktijden en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert 7x per jaar en u bent van harte welkom bij deze vergaderingen. De vergaderdata staan vermeld op de schoolkalender.

Onze standaard agendapunten zijn:

- Opening en mededelingen
- Notulen, actiepunten: verslag van de vorige vergadering
- Post: ingekomen brieven
- Informatie GMR: onderwerpen die besproken worden in de GMR
- PR: bijvoorbeeld wat we doen om ons bekendheid te vergroten
- Informatie over leerkrachten bijvoorbeeld bij langdurige ziekte, formatie, sollicitaties                           
- Rondvraag
- Sluiting

Bij iedere vergadering is Anja Thijssen, de directeur van onze school, een deel van de vergadering aanwezig.

Voor vragen kunt u altijd mailen naar: mr@kcdeontdekking.nl

 

Schooljaar 2022-2023

Ouderleden:                                                      Personeelsleden:                                             

Hanneke van der Meer (voorzitter)                Anita Scheel (secretaris)

Renske van Dillen (notulist)                             

Fabienne van den Berg-Prevoo                        Viviane Blom

Janwillem Mulder