Voor- en vroegschoolse educatie voor kinderen van 2,5 - 6 jaar

Het is belangrijk dat kinderen al vroeg de Nederlandse taal leren. Dat doen ze door samen te spelen, praten en luisteren. Soms hebben kinderen extra stimulans nodig, bijvoorbeeld als thuis weinig Nederlands wordt gesproken. Voor hen is er voor- en vroegschoolse educatie, ofwel VVE.

Kindcentrum de Ontdekking is een VVE locatie waarbij er speciale aandacht is voor peuters en kleuters met een taalachterstand.Op de basisschool kunnen kinderen met een taalachterstand uit groep 1 en 2 geplaatst worden in de schakelklas. De kinderen moeten wel een half jaar onderwijs hebben gehad. In mei worden de kinderen die hiervoor in aanmerking komen gescreend door de logopediste. Kinderen die geplaatst worden gaan drie ochtenden per week naar de schakelklas waar ze in een kleine setting allerlei taal stimulerende activiteiten krijgen aangeboden. Gedurende het jaar vinden er ook een vijftal ouderbijeenkomsten plaats waarbij de ouders van de schakelklaskinderen uitgenodigd worden om samen met hun kind te spelen en te ontdekken. Daarnaast krijgen ouders tijdens deze bijeenkomsten praktische tips van de logopediste voor thuis.